۱۹٦۰


داخلہ | XLV بابت 1960 | تاریخ نفاذ: ۱ نومبر ۱۹٦۰ء
داخلہ | II بابت 1960 | تاریخ نفاذ: ۲۰ جنوری ۱۹٦۰ء
بورڈ آف ریونیو | IVبابت 1960 | تاریخ نفاذ: ۱۰ مارچ ۱۹٦۰ء
امور ملازمت وانتظام عمومی | Vبابت1960 | تاریخ نفاذ: ۲٤ فروری ۱۹٦۰ء
ہائر ایجوکیشن | XIبابت 1960 | تاریخ نفاذ: ٦ اپریل ۱۹٦۰ء
خوراک | VII بابت 1960 | تاریخ نفاذ: ۱۱ مارچ ۱۹٦۰ء
امور ملازمت وانتظام عمومی | XIV بابت 1960 | تاریخ نفاذ: ۲۳ اپریل ۱۹٦۰ء
خصوصی صحت کی دیکھ بھال اور طبی تعلیم، داخلہ | IV بابت 1960 | تاریخ نفاذ: ٦ فروری ۱۹٦۰ء
داخلہ | XXXIبابت 1960 | تاریخ نفاذ: ۲ دسمبر ۱۹٦۰ء
بورڈ آف ریونیو | XVبابت1960 | تاریخ نفاذ: ۲۷ اپریل ۱۹٦۰ء
بورڈ آف ریونیو | XXXII بابت 1960 | تاریخ نفاذ: ۱۳ دسمبر ۱۹٦۰ء
| XXXIV بابت1960 | تاریخ نفاذ: ۱۵  اگست ۱۹٦۰ء
کان کنی ومعدنیات | XXXIX بابت 1960 | تاریخ نفاذ: ۳۰  ستمبر ۱۹٦۰ء
Showing 1 to 13 of 13 entries
Showing      Records