۱۹۱٦


داخلہ | I بابت 1916 | تاریخ نفاذ: ٤ فروری ۱۹۱٦ء
اوقاف ومذہبی امور | XVبابت 1916 | تاریخ نفاذ: ۲۸  ستمبر ۱۹۱٦ء
Showing 1 to 2 of 2 entries
Showing      Records