۱۸۸۷


قانون وپارلیمانی امور | VIIبابت 1887 | تاریخ نفاذ: ۱۲ فروری ۱۸۸۷ء
داخلہ | IXبابت 1887 | تاریخ نفاذ: ۲٤ فروری ۱۸۸۷ء
بورڈ آف ریونیو | XVI بابت 1887 | تاریخ نفاذ: ۲۳  ستمبر ۱۸۸۷ء
Showing 1 to 3 of 3 entries
Showing      Records