۱۸۷۲


انسانی حقوق واقلیتی امور | XVبابت 1872 | تاریخ نفاذ: ۱۸ جولائی ۱۸۷۲ء
قانون وپارلیمانی امور | IX بابت 1872 | تاریخ نفاذ: ۲۵ اپریل ۱۸۷۲ء
قانون وپارلیمانی امور | IV بابت 1872 | تاریخ نفاذ: ٤ اپریل ۱۸۷۲ء
Showing 1 to 3 of 3 entries
Showing      Records