مزارات


اوقاف ومذہبی امور | VII بابت 1942 | تاریخ نفاذ: ۱ مئی ۱۹٤۲ء
امور ملازمت وانتظام عمومی | Vبابت1960 | تاریخ نفاذ: ۲٤ فروری ۱۹٦۰ء
قانون وپارلیمانی امور | XVIIIبابت1970 | تاریخ نفاذ: ۱۹ جون ۱۹۷۰ء
| XXXI بابت 1953 | تاریخ نفاذ: ۳ نومبر ۱۹۵۳ء
Showing 1 to 4 of 4 entries
Showing      Records