دادرسی


بورڈ آف ریونیو | XVبابت1960 | تاریخ نفاذ: ۲۷ اپریل ۱۹٦۰ء
بورڈ آف ریونیو | ‎VIIبابت 1934 | تاریخ نفاذ: ۸ اپریل ۱۹۳۵ء
قانون وپارلیمانی امور | XVIبابت1957 | تاریخ نفاذ: ۲ جولائی ۱۹۵۷ء
بورڈ آف ریونیو، بہبود آبادی | XIVبابت1981 | تاریخ نفاذ: ۲ جون ۱۹۰۳ء
قانون وپارلیمانی امور | XVIIIبابت1970 | تاریخ نفاذ: ۱۹ جون ۱۹۷۰ء
بورڈ آف ریونیو | XXVII بابت 2012 | تاریخ نفاذ: ۱۱ فروری ۲۰۱۲ء
قانون وپارلیمانی امور | LVIبابت 2002 | تاریخ نفاذ: ۱ اکتوبر ۲۰۰۲ء
بورڈ آف ریونیو | XVIIIبابت 1959 | تاریخ نفاذ: ۱ اپریل ۱۹۵۹ء
زراعت | XXIIIبابت 1978 | تاریخ نفاذ: ۱۸ دسمبر ۱۹۷۸ء
داخلہ | IXبابت 1887 | تاریخ نفاذ: ۲٤ فروری ۱۸۸۷ء
توانائی | S.R.O. 22(l)/2000 | تاریخ نفاذ: ۱۷ اپریل ۲۰۰۰ء
اطلاعات وثقافت | XXV بابت 2013 | تاریخ نفاذ: ۱٦ دسمبر ۲۰۱۳ء
داخلہ | II بابت 1961 | تاریخ نفاذ: ۷ جنوری ۱۹٦۱ء
بورڈ آف ریونیو | ایکٹ 1942 | تاریخ نفاذ: ۱۷  ستمبر ۱۹٤۲ء
بورڈ آف ریونیو | VIIبابت 1870 | تاریخ نفاذ: ۱۲ مارچ ۱۸۷۰ء
گورنر سکریٹریٹ | XIV بابت 1973 | تاریخ نفاذ: ۲۹ جون ۱۹۷۳ء
جنگل بانی، جنگلی حیات وماہی پروری | V بابت 1926 | تاریخ نفاذ: ۱۸ مئی ۱۹۲٦ء
گورنر سکریٹریٹ | XLI بابت 2012 | تاریخ نفاذ: ۲۵ جون ۲۰۱۲ء
بورڈ آف ریونیو | XVII بابت 1967 | تاریخ نفاذ: ۷ دسمبر ۱۹٦۷ء
ترقی خواتین | I بابت 2014 | تاریخ نفاذ: ۲٤ فروری ۲۰۱٤ء
بورڈ آف ریونیو | XVI بابت 1887 | تاریخ نفاذ: ۲۳  ستمبر ۱۸۸۷ء
لیبر اینڈ ہیومن ریسورس | نمبر - L-3067 | تاریخ نفاذ: ۳۰ نومبر ۱۹۳٦ء
| XXXI بابت 1953 | تاریخ نفاذ: ۳ نومبر ۱۹۵۳ء
قانون وپارلیمانی امور | Iبابت 1877 | تاریخ نفاذ: ۷ فروری ۱۸۷۷ء
قانون وپارلیمانی امور | VIIبابت 1887 | تاریخ نفاذ: ۱۲ فروری ۱۸۸۷ء
تعمیر مکانات، شہری ترقی وپبلک ہیلتھ انجینئرنگ | بابت 1922 IV | تاریخ نفاذ: ۱۷ نومبر ۱۹۲۲ء
قانون وپارلیمانی امور | IX بابت 1872 | تاریخ نفاذ: ۲۵ اپریل ۱۸۷۲ء
قانون وپارلیمانی امور | ایکٹ V بابت 1908 | تاریخ نفاذ: ۲۱ مارچ ۱۹۰۸ء
لیبر اینڈ ہیومن ریسورس | XIX بابت 2010 | تاریخ نفاذ: ۹ دسمبر ۲۰۱۰ء
مقامی حکومت ودیہی ترقی | نمبر۔SOR(LG)38-21/2018 | تاریخ نفاذ: ۱۷  ستمبر ۲۰۱۸ء
امور ملازمت وانتظام عمومی | IX بابت 1908 | تاریخ نفاذ: ۷  اگست ۱۹۰۸ء
مقامی حکومت ودیہی ترقی | XIIIبابت2019 | تاریخ نفاذ: ٤ مئی ۲۰۱۹ء
Showing 1 to 32 of 32 entries
Showing      Records