رہن نامہ


بورڈ آف ریونیو، بہبود آبادی | XIVبابت1981 | تاریخ نفاذ: ۲ جون ۱۹۰۳ء
گورنر سکریٹریٹ | VIIبابت1969 | تاریخ نفاذ: ۳۰ جون ۱۹٦۹ء
تعمیر مکانات، شہری ترقی وپبلک ہیلتھ انجینئرنگ | نمبر ( SO(H-II)3-9/2014 | تاریخ نفاذ: ۳۰ نومبر ۲۰۱۳ء
بورڈ آف ریونیو | II بابت 1899 | تاریخ نفاذ: ۲۷ جنوری ۱۸۹۹ء
قانون وپارلیمانی امور | IX بابت 1872 | تاریخ نفاذ: ۲۵ اپریل ۱۸۷۲ء
قانون وپارلیمانی امور | ایکٹ V بابت 1908 | تاریخ نفاذ: ۲۱ مارچ ۱۹۰۸ء
Showing 1 to 6 of 6 entries
Showing      Records