بدعنوانی


امور ملازمت وانتظام عمومی | XXبابت1961 | تاریخ نفاذ: ۸  ستمبر ۱۹٦۱ء
امور ملازمت وانتظام عمومی | نمبر -SOE-II(S&GAD;)3-203/13 | تاریخ نفاذ: ۷ فروری ۲۰۱٤ء
امور ملازمت وانتظام عمومی | XXXIبابت1958‎ | تاریخ نفاذ: ۲۰ دسمبر ۱۹۵۸ء
قانون وپارلیمانی امور | XVIIIبابت1970 | تاریخ نفاذ: ۱۹ جون ۱۹۷۰ء
مقامی حکومت ودیہی ترقی | XVIII بابت 2013 | تاریخ نفاذ: ۲۳  اگست ۲۰۱۳ء
زراعت | V بابت 1981 | تاریخ نفاذ: ۲۲ اپریل ۱۹۸۱ء
لیبر اینڈ ہیومن ریسورس | ۔۔ | تاریخ نفاذ: ۳۰ نومبر ۲۰۰۲ء
بورڈ آف ریونیو | نمبر 377/68-219-U(1) | تاریخ نفاذ: ۲۵ جون ۱۹٦۸ء
امور ملازمت وانتظام عمومی | X بابت 1977 | تاریخ نفاذ: ۲۱ جون ۱۹۷۷ء
گورنر سکریٹریٹ | بابت2012)XLIII | تاریخ نفاذ: ۲۷ جون ۲۰۱۲ء
امور ملازمت وانتظام عمومی | IIIبابت‎2017 | تاریخ نفاذ: ۸ فروری ۲۰۱۷ء
بورڈ آف ریونیو | VI بابت2017 | تاریخ نفاذ: ۱۳ فروری ۲۰۱۷ء
امور ملازمت وانتظام عمومی | نمبر ADMN(PPRA)10-2/2013 | تاریخ نفاذ: ۲۸ جنوری ۲۰۱٤ء
| VIIبابت 1925 | تاریخ نفاذ: ٤ دسمبر ۱۹۲۵ء
داخلہ | XIIIبابت 2007 | تاریخ نفاذ: ۳۰ اکتوبر ۲۰۰۷ء
ہائر ایجوکیشن | I بابت 2015 | تاریخ نفاذ: ۲ جنوری ۲۰۱۵ء
ترقی خواتین | X بابت 2017 | تاریخ نفاذ: ۳۱ مئی ۲۰۱۷ء
زکوۃ وعشر | XVIIIبابت1980 | تاریخ نفاذ: ۲۰ جون ۱۹۸۰ء
منصوبہ بندی وترقیات | بابت 2015XXII | تاریخ نفاذ: ۱٤ اپریل ۲۰۱۵ء
امور ملازمت وانتظام عمومی | XII بابت 2006 | تاریخ نفاذ: ۱۷ اکتوبر ۲۰۰٦ء
داخلہ | 22 بابت 2002 | تاریخ نفاذ: ۱٤  اگست ۲۰۰۲ء
منصوبہ بندی وترقیات | Xبابت1997‎ | تاریخ نفاذ: ۱ جولائی ۱۹۹۷ء
مقامی حکومت ودیہی ترقی | XIV بابت 2019 | تاریخ نفاذ: ٤ مئی ۲۰۱۹ء
امور ملازمت وانتظام عمومی | VIIIبابت2009‎ | تاریخ نفاذ: ۱۷ نومبر ۲۰۰۹ء
مقامی حکومت ودیہی ترقی | نمبرSOR(LG)38-27/2018 | تاریخ نفاذ: ۱۷  ستمبر ۲۰۱۸ء
مقامی حکومت ودیہی ترقی | XIIIبابت2019 | تاریخ نفاذ: ٤ مئی ۲۰۱۹ء
Showing 1 to 26 of 26 entries
Showing      Records