صفحۂ اول قوانین کی حروف تہجی لسٹنگ

قوانین کی حروف تہجی لسٹنگ


آ | ا | ب | پ | ت | ٹ | ث | ج | چ | ح | خ | د | ڈ | ر | ڑ | ز | س | ش | ص | ض | ط | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ہ | ی | ے

تعمیر مکانات، شہری ترقی وپبلک ہیلتھ انجینئرنگ | ‎XIIبابت1998 | تاریخ نفاذ: ۱ دسمبر ۱۹۹۸ء
مقامی حکومت ودیہی ترقی | VIبابت 1991 | تاریخ نفاذ: ۲ اپریل ۱۹۹۱ء
داخلہ | I بابت 1950 | تاریخ نفاذ: ۹  ستمبر ۱۹۵۰ء
داخلہ | II بابت 1950 | تاریخ نفاذ: ۱٤ نومبر ۱۹۵۰ء
تعمیر مکانات، شہری ترقی وپبلک ہیلتھ انجینئرنگ | XI بابت 2013 | تاریخ نفاذ: ۱٤ جنوری ۲۰۱۳ء
تعمیر مکانات، شہری ترقی وپبلک ہیلتھ انجینئرنگ | LIبابت1999 | تاریخ نفاذ: ۲۹  ستمبر ۱۹۹۹ء
Showing 1 to 6 of 6 entries
Showing      Records